Toimintakertomukset ja tilinpäätökset

Toimintakertomusten ja tilinpäätösten linkit avautuvat sisäisille sivuille.

Vuosi 2023

Vuosi 2023 oli Aivovammaliiton 31. toimintavuosi. Vaikutimme vuoden aikana viestinnällisesti vahvasti, mm seuraavin tavoin: annoimme viisi lausuntoa lakiluonnoksiin, lähetimme 11 kannanottoa ja 19 lehdistötiedotetta medioille. Olemme seuranneet hyvinvointialueiden toimintaa aivovammautuneiden ihmisten palveluiden saatavuuden näkökulmasta ja uuden vammaispalvelulain tilannetta. Vertais- ja kokemustoimintaa on ollut saatavilla valtakunnallisesti asuinpaikkakunnasta riippumatta. Vertaistukitapahtumia järjestettiin onnistuneesti erilaisilla painotuksilla.

Kursseilla ja sopeutumisvalmennuksella on tuettu aivovammautuneita ihmisiä ja heidän läheisiään sopeutumisessa uuteen elämäntilanteeseen. Toiminnasta saatu palaute on ollut kiitettävää ja ihmiset ovat kokeneet tulleensa kohdatuiksi. Tukea ja neuvontaa on tarjottu paikallisille aivovammayhdistyksille, aivovammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä muille apua tarvitseville.

Lue toiminnastamme tarkemmin toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä.

Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2023 täältä (pdf)

Voit lukea tilinpäätöksen vuodelta 2023 täältä (pdf)

Vuosi 2022

Vuosi 2022 oli Aivovammaliiton 30-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuotemme suojelijana toimi Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Kolmessakymmenessä vuodessa moni asia yhteiskunnassa on muuttunut, mutta Aivovammaliiton tarkoitus ja tavoitteet ovat pysyneet samoina kuin perustettaessa eli valvoa aivovammautuneiden ihmisten ja läheisten etuja sekä edistää alan hoitoa ja kuntoutusta.
Juhlavuoden aikana toteutimme yhdessä paikallisyhdistysten kanssa 9 aivovammatietoutta lisäävää tapahtumaa, joissa kohtasimme noin 3500 henkilöä keskustelujen merkeissä. Näiden tapahtumien lisäksi järjestimme aivovammatietoutta lisääviä luentoja sekä teimme aivovammojen ennaltaehkäisyyn tähtääviä tapahtumia.
Painopistealueet vuodelle 2022 olivat:

  • Vertais- ja kokemustoiminta aivovammautuneiden henkilöiden sopeutumisessa vamman jälkeiseen elämään.
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet osallisuuden lisäämiseksi ja uusien toimintamallien kehittäminen.
  • Ennaltaehkäisevä työ tuottamalla tietoa aivovammoista.
  • Aivovammoihin liittyvän negatiivisen ja väärän tiedon poistaminen.
  • Aivovammautuneiden henkilöiden työelämään palaamisen tukeminen työkokeilupaikkoja tarjoamalla.
  • Eri elämäntilanteissa olevat aivovammautuneet henkilöt saavat tarvitsemansa kuntoutuksen.
  • Aivovammautuneiden henkilöiden oikeusturvan edistäminen.

    Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2022 tästä (pdf).

Vuosi 2021

Vuonna 2021 koronaviruksen aiheuttama pandemia ja poikkeusolot vaikuttivat edelleen suuresti Aivovammaliiton toimintaan. Lähitapaamiset yhteistyökumppaneiden ja jäsenistön kanssa jouduttiin suurelta osin perumaan ja/tai siirtämään verkon välityksellä tapahtuviksi. Henkilökunta työskenteli suurimman osan vuodesta etänä.
Aivovamma ei itsessään kuulu varsinaiseen koronaviruksen riskiryhmään, mutta aivovammaisilla henkilöillä voi olla heikentynyttä vastustuskykyä ja muita sairauksia, jotka aiheuttavat heille tavallista suuremman riskin sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Emme halunneet altistaa jäsenistöämme ja kohderyhmäämme, joten ohjaus ja neuvonta sekä koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi etäyhteyksien kautta.

Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2021 tästä (pdf)

Vuosi 2020

Vuosi 2020 oli Aivovammaliitossa, kuten muuallakin maailmassa poikkeuksellinen koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja poikkeusolojen vuoksi. Maaliskuun 2020 jälkeen lähitapaamiset yhteistyökumppaneiden ja jäsenistön kanssa jouduttiin suurelta osin perumaan ja siirtämään verkon välityksellä tapahtuviksi. Henkilökuntamme siirtyi työskentelemään etänä ja keväälle suunnitellut sopeutumisvalmennuskurssit siirrettiin syksyyn 2020.

Aivovamma ei itsessään kuulu varsinaiseen koronaviruksen riskiryhmään, mutta aivovammaisilla henkilöillä voi olla heikentynyttä vastustuskykyä ja muita sairauksia, jotka aiheuttavat heille tavallista suuremman riskin sairastua koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Emme halunneet altistaa jäsenistöämme ja kohderyhmäämme, joten ohjaus ja neuvonta sekä koulutukset toteutettiin etäyhteyksien kautta.

Vuosi oli myös monella tapaa opettavainen ja pakotti meidät ajattelemaan asioita ja toimintatapojamme uudella tavalla. Ihmisillä on luontainen tarve kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen sekä omien kokemuksien vaihtoon. Olemme vuoden aikana huomanneet, että videoyhteydellä etänä toteutettu vertaistuki ja koulutus voivat olla saavutettavuuden kannalta myös hyvä asia. Varsinkin nauhoitetut koulutukset ovat olleet suosittuja, koska aivovammautunut henkilö voi jakaa osiin koulutuksen katsomisen oman jaksamisensa mukaan. Lisäksi etänä toteutettavissa tapahtumissa paikkakunnalla ei ole merkitystä ja ihmiset ovat päässeet osallistumaan tapahtumiin valtakunnallisesti ilman matkustamisen aiheuttamaa rasitusta.

Haasteista huolimatta pystyimme edistämään hankkeitamme ja toimintaamme. Tukea aivovammautuneen läheiselle -hankkeessa valmistui materiaalit sekä läheisille että ammattilaisille. Tee kypätemppu -hankkeen Päästä pyörällä -mobiilipeli valmistui yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Vertaistukea kehitettiin yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa eri tavoin toteutetuissa työpajoissa ja koulutuksissa.

Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2020 tästä (pdf)

Vuosi 2019

Aivovammaliiton toimintaa on kehitetty vuonna 2018 ja syksyllä 2019 tehtyjen jäsenkyselyjen pohjalta. Vuoden aikana panostimme aivovammatiedon välittämiseen ja Aivovammaliiton toiminnan tunnettuuden lisäämiseen sekä kehitimme vertais- ja vapaaehtoistoimintaa. Edunvalvontaa, joka on osa liiton perustehtävää, on tehty kannanottojen ja lausuntojen muodossa. Lisäksi olemme mukana useissa yhteistyöjärjestöissä, joissa kehitetään parempia vammaispalveluja ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta.

Aivovamma 2019-tietokiertue järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla (Helsinki, Pori, Kuopio ja Seinäjoki). Tapahtumissa aivovamma-alan asiantuntijat kertoivat aivovammaan liittyvää tietoa ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Samalla esittelimme liiton ja yhdistysten toimintaa.

Järjestötoiminnassa on panostettu osaamisen kehittämiseen, toiminnan seurantaan ja arviointiin. Näitä toimintoja jatketaan tulevaisuudessakin. Liiton rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta eli STEAlta. Omaa rahoitusta tulee pienimuotoisesta varainhankinnasta ja saaduista lahjoituksista.

Sopeutumisvalmennusta tarjottiin suunniteltua enemmän runsaan hakijamäärän vuoksi. Sopeutumisvalmennusta järjestettiin sekä STEAn että vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.

Viestintää on tehty monikanavaisesti, muun muassa Aivoitus-lehti, sosiaalinen media ja sähköinen uutiskirje.

Hankkeita on toimintavuoden aikana ollut kaksi: Tee kypärätemppu -hanke ja Tukea aivovammautuneen läheiselle-hanke.

Voit lukea toimintakertomuksen vuodelta 2019 tästä (pdf)

Vuosi 2018

Vuoden 2018 aikana vahvistettiin liiton toimintoja entisestään. Uusina kohteina olivat omaisten/läheisten toiminnan kehittäminen, palvelukartan rakentaminen sekä arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen. Näihin kolmeen painopistealueeseen vastasivat koko järjestön työntekijät yhteisesti.

Vuotta 2018 siivittävät tapahtumat ja kurssit, jotka ovat juurtuneet hyväksi tiedon ja kokemusten sekä vertaistuen vaihtopaikoiksi, kuten Pääfest ja liittopäivät.

Yhdistystoimintaa tuettiin räätälöidyn tuen ja Skype-pikaviestiohjelman avulla. Jäsenjärjestöavustustoiminta ja tietosuoja-asiat olivat vuoden 2018 keskiössä.

Sopeutumisvalmennusta tarjottiin yhdeksän kurssin ja neljän ylimääräisen kurssin ja kahden lyhytkurssin voimin. Sopeutumisvalmennuskursseilla hyödynnettiin kokemustoimijoita ja yhdessä heidän kanssaan suunniteltiin Äijä-kurssia seuraavaan vuoteen.

Aivoitus-lehteä kehitettiin strategisella suunnitelmalla. Muita viestinnällisiä keinoja käytettiin näkyvyyden laajentamiseksi, esimerkiksi Instagram otettiin käyttöön vuoden loppupuolella. Varainhankintaa tullaan kehittämään seuraavien vuosien aikana.

Aivovammaliiton tärkein tehtävä on ollut edistää vammautuneiden ja heidän läheistensä hyvää elämää ja toimia heidän edunvalvontajärjestönä. Aivovammautuneet ihmiset ovat olleet näkyvästi esillä viimeisten vuosien ajan erilaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Aivovammaliiton yksi tehtävistä oli edistää vakuutusasioiden käsittelyä yhteiskunnassa. Aivovammaliitto pyrki perustamaan eduskuntaan aivovammatyön tukiryhmän, ja tämä toive on edelleen vetämässä.

Voit katsoa toimintakertomuksen 2018 tästä linkistä (pdf)

@aivovammaliitto