Liiton hallinto

Aivovammaliitto koostuu paikallisten aivovammayhdistysten, liittokokouksen, hallituksen, työvaliokunnan, sekä palkatun henkilöstön, työryhmien ja vapaaehtoisten muodostamasta kokonaisuudesta. Aivovammaliiton organisaatio muodostaa kiinteän yhteisön, jossa aivovammautunut ihminen ja hänen läheisensä ovat aina keskiössä.

Paikallisia aivovammayhdistyksiä on 11 eri puolilla Suomea. Yhdistykset valitsevat keskuudestaan liittokokousedustajat. Edustajia valitaan yksi alkavaa 30 jäsentä kohden, mutta kuitenkin enintään viisi edustajaa per yhdistys.

Organisaatiokuvaus

Aivovammaliiton organisaatiokaavio
Aivovammaliiton organisaatiokaavio

Liittokokous

Aivovammaliiton korkeinta päätäntävaltaa käyttävät kevät- ja syysliittokokoukset.
Kullakin 11 paikallisyhdistyksellä on liittokokouksessa 1 edustaja alkavaa 30 jäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Vertaistukijat

Aivovammaliitto organisoi valtakunnallista vertaistukitoimintaa, jotta jokaisella aivovammautuneella ihmisellä sekä hänen läheisellään olisi mahdollisuus vertaistukeen paikkakunnasta riippumatta. Vertaistukea on tarjolla ryhmächatissä, vertaistuellisissa tapahtumissa sekä vertaistuellisten tarinoiden muodossa. Aivovammayhdistykset järjestävät myös paikallista vertaistukitoimintaa ympäri Suomen.

Lisätietoa vertaistuesta löytyy kohdasta Tukea/Vertaistuki (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

Kokemustoimijat

Kokemustoimija on koulutettu kertomaan aivovammautumisesta ja sen vaikutuksesta omaan elämäänsä. Tutkitun tiedon rinnalla on tärkeä ymmärtää, miten ihminen kokee aivovamman ja sen tuomat muutokset elämässään.

Lisätietoa kokemustoiminnasta löytyy kohdasta Ammattilaisille/ Kokemustoiminta (linkki avautuu sisäiselle sivulle

Hallitus

Liiton toimintaa ohjaa liittokokouksen valitsema hallitus, jonka johdolla palkatut ja vapaaehtoistyöntekijät toimivat. Liittokokous valitsee hallituksen jäsenet (6) ja puheenjohtajan sekä 2-6 varajäsentä. Eri toimintojen suunnittelua ja toteuttamista varten hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä.

Aivovammaliiton hallitus löytyy kohdasta Yhteystiedot/Hallitus (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

Työvaliokunta

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja muodostavat työvaliokunnan. Se kutsuu tarvittaessa täydentäviä henkilöitä joko kertaluontoisesti tai tarpeen vaatiessa pitempiaikaiseen osallistumiseen. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen antamat tehtävät ja panna ne täytäntöön. Työvaliokunta voi lisäksi valmistella hallituksen kokouksia ja kokoontua muutoinkin tarvittaessa.

Työryhmät

Kuntoutusasiat

Työryhmän tarkoitus on edistää aivovamman saaneiden henkilöiden oikeutta ja mahdollisuutta saada oikeanlaisia ja oikea-aikaisia kuntoutuspalveluita.

Työryhmään kuuluu kuntoutussuunnittelija, toiminnanjohtaja ja hallituksen edustaja sekä tarvittaessa kutsuttuna organisaation ulkopuolinen kuntoutuksen asiantuntija.

Vakuutuasiat

Työryhmän tarkoitus on tuoda esille ja keskusteluun aivovammautuneiden henkilöiden kohtaamia ongelmia ja epäoikeudenmukaisuutta liittyen vakuutusyhtiöiden päätöksiin.

Työryhmään kuuluu hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja, jäsenistön edustajia sekä organisaation ulkopuolisia asiantuntijoita.

Viestintätyöryhmä

Työryhmän tarkoitus on suunnitella ja kehittää Aivoitus-lehteä.

Työryhmään kuuluu viestintävastaava, hallituksen edustaja, läheisten edustaja ja 1-3 aivovammautuneiden edustajaa sekä yksi toimittaja.

Vapaaehtoiset

Liiton vapaaehtoiset toimivat vertaistukijoina, kokemustoimijoina ja muissa tehtävissä.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtaja toimii palkattujen toimihenkilöiden esihenkilönä ja vastaa liiton operatiivisesta johtamisesta.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät kohdasta Yhteystiedot (linkki avautuu sisäiselle sivulle)

@aivovammaliitto