Kuntoutuminen

Oikea diagnosointi sekä ensihoidon nopeus ja laatu ovat ennusteen kannalta ratkaisevia. Jatkohoito määräytyy vamman vaikeusasteen mukaan. Primaarioireita tulee osata etsiä ja tunnistaa. Myös osa ns. lievistä aivovammoista osoittautuu jälkivaikutuksiltaan merkittäviksi.

Aivovamman saanut henkilö tarvitsee pitkäkestoista kuntoutusta, jota toteuttamaan tarvitaan aivovammoihin perehtyneet, kokeneet työntekijät. Kuntoutuksen on tapahduttava yhteistyössä vammautuneen, perheen ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa vammautunutta tiedostamaan oireet ja tukea toimintakyvyn kohentumista. Myös vammautuneen läheiset tarvitsevat tukea ja ohjausta (linkki avautuu sisäiselle sivulle), sillä aivovamma muuttaa heidänkin elämänsä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen muodoista keskeisin on neuropsykologinen kuntoutus. Muuta kuntoutusta voivat olla muun muassa toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia sekä kuntouttava hoitotyö. Näiden lisäksi tarvitaan erikoislääkärien, kuntoutusohjauksen ja sosiaalityön palveluja. Kuntoutus voi toteutua avohoitona tai laitosmuotoisesti ja sen tarve voi jatkua vuosien ajan.

Kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus auttavat vammautunutta ja perhettä löytämään voimavaroja selviytymiseksi uudessa elämäntilanteessa sekä luo yhteyksiä muihin samankaltaisessa tilanteessa oleviin. Tutustu Aivovammaliiton kurssitoimintaan ja sopeutumisvalmennukseen tästä linkistä (linkki avautuu sisäiselle sivulle).

Ammatillisena kuntoutuksena selvitetään työkykyyn, ammatinvalintaan tai ammatin vaihtoon liittyvät tarpeet. Ammatilliseen kuntoutukseen voi sisältyä muun muassa koulutusta ja valmennusta sekä erilaisia tukitoimia työssä selviytymiseksi.

Vammautunut ja perhe tarvitsevat palveluita, jotka helpottavat päivittäistä suoriutumista ja mahdollistavat mielekkään elämänsisällön. Tarpeellisia voivat olla kotipalvelut, asumispalvelut, henkilökohtainen avustaja, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, asunnonmuutostyöt, päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet, omaishoidon tuki, tilapäishoito, päivätoiminta jne.

Neuroneuvonta antaa muun muassa kuntoutusneuvontaa. Katso tarkemmin Neuroneuvonnan kuntoutusneuvonnasta tästä linkistä (linkki avautuu sivustolle Neuroneuvonta).

@aivovammaliitto