Yhdenmukaisuus oikeudessa osallisuuteen ja työhön

On onni syntyä Suomeen ja asua maailman onnellisimmassa maassa. Hyvinvointivaltio takaa meille monia yhdenvertaisuutta edistäviä palveluita. Oppivelvollisuuteen perustuvan peruskoulun tavoitteena on turvata yhdenvertaisuus koulutuksessa koko Suomessa. Lisäksi peruskoulu tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen antaen tarpeellisia tietoja ja taitoja. Yhteiskuntamme huolehtii myös mm. turvallisuudestamme, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistamme, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä työ- ja elinkeinopalveluista.

Ihmisten eriarvoisuus ja vastakkainasettelu ovat kuitenkin lisääntyneet, ja osa ihmisistä voi todella huonosti. Mennyt vuosi on lisännyt edellä mainittuja asioita, ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt. Perheet, joissa ongelmia on ollut jo ennen koronaa tai terveydentila/henkiset voimavarat ovat vähäiset, ovat olleet suurimpia kärsijöitä.

Jäädessään yhteiskunnan ulkopuolelle ihmisen elämä kapeutuu. Toimeentulon epävarmuus ja osallisuuden kokemusten väheneminen voivat aiheuttaa ahdistusta, masennusta ja jopa vihamielisyyttä. Jos tähän kaikkeen yhdistyy vielä henkilökohtainen kriisi, kuten esimerkiksi vammautuminen, alkaa ihmisen voimavarat olla koetuksella. Moni aivovamman saanut ihminen kuitenkin joutuu tähän tilanteeseen hyvinvointiyhteiskunnassamme vuosittain.

Työ tuo ihmiselle elämään merkityksellisyyttä, itsensä toteuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuden, sosiaalisuutta ja toimeentulon. Suomen perustuslaissa turvataan jokaiselle oikeus työhön ja toimeentulon hankkimiseen valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämä perustuslain 2 luvun 18 §:n oikeus ei toteudu ainakaan aivovammautuneilla ihmisillä ilman taistelua, ja osalla ei taistelun myötäkään. Moni aivovammautunut henkilö joutuu kriisin keskellä taistelemaan omista perusoikeuksistaan, vaikka voimavarat ovat vähäiset ja aivovamma on voinut aiheuttaa toimintakykyä haittaavia oireita.

Jokaisen työpanos on arvokas ja näin ollen kaikkien työpanos tulisi hyödyntää. Työkokeilu ennen työhön palaamista on mahdollisuus selvittää jäljellä olevaa työkykyä ja mahdollista uudelleen kouluttautumisen tai työn muokkaamisen tarvetta. Työkokeilussa korostuu yhteistyö työnantajan, työkokeilijan ja työkokeilun kustantajan eli työeläkelaitoksen tai TE-toimiston kesken. Työnantajan tulee sitoutua ohjaukseen, valvontaan ja työkyvyn arviointiin.

Moni aivovamman saanut henkilö on kertonut vaikeudesta saada myönteistä päätöstä työkokeiluun pääsemisestä tai löytää itselleen työkokeilupaikkaa. Molemmissa tapauksissa voi olla kyse tietämättömyydestä aivovamman suhteen.

Aivovammaliitto haluaa kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja olla mukana mahdollistamassa työkokeilua työelämään palaavalle henkilölle. Työkokeilijoiden kanssa olemme oppineet keinoja, kuinka työelämä voi joustaa ihmisen tarpeiden ja terveydellisten asioiden mukaan. Samalla koko työyhteisö on mukana omaksumassa uudenlaista työkulttuuria. Tasa-arvoinen työyhteisö ei tarkoita työntekijöiden tasapäistämistä, vaan ennemminkin jokaisen työntekijän omien voimavarojen ja taitojen huomioimista työskentelyssä.

Haastankin kaikki työnantajat mukaan talkoisiin mahdollistamaan jokaiselle oikeus työhön ja osallisuuteen.

Päivi Puhakka
Toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto

@aivovammaliitto