Sopeutumisvalmennus ja kurssitoiminta – mistä on kyse?

Syyskuussa 2020 sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ilmoitti yllättäen, että vuoden 2021 alusta lähtien sopeutumisvalmennus-termistä tulee luopua. STEA perusteli kantaansa toteamalla, että muutos ”on tarpeen tehdä, koska STEA-avustuksilla rahoitettu toiminta ei voi korvata julkisen sektorin vastuulle kuuluvia tehtäviä ja nykymuotoisena päällekkäisyydet Kelan järjestämän kurssitoiminnan osalta ovat olemassa.” Ilmoitus tuli muutamaa viikkoa ennen avustushakemusten viimeistä jättöpäivää ja sai aikaan epäuskoisen ilmapiirin sopeutumisvalmennuskursseja järjestävien järjestöjen keskuudessa. Pelko sopeutumisvalmennustoiminnan alas ajamisesta sai aikaan epävarmuuden ilmapiirin, jossa jokainen järjestö kehitti kiireessä uusia nimiä sopeutumisvalmennuskursseilleen. STEA on ollut myös Aivovammaliiton sopeutumisvalmennuskurssien merkittävä rahoittaja.

Aivovammaliitossa päätettiin jatkaa sopeutumisvalmennuskurssien järjestämistä vakuutusyhtiön maksusitoumuksilla muutaman kurssin osalta ja muuttaa STEAn rahoittama toiminta kurssitoiminnaksi.  

Sopeutumisvalmennus on kuntoutusta, joka vastaa tarpeeseen saada apua ja tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen esimerkiksi vammautumisen takia. Sopeutumisvalmennus on syntynyt vammaisjärjestöissä. Vuosikymmenien aikana se on jatkuvasti kehittynyt vastaamaan entistä paremmin erilaisten kohderyhmien tarpeita. Sopeutumisvalmennukselle on aina ollut ominaista moniammatillisuuden, yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja vertaistuen korostuminen. Hyvien käytäntöjen kautta siitä on tullut lakisääteistä kuntoutusta.  Sopeutumisvalmennusta järjestää järjestötoimijoiden lisäksi Kela, vakuutusyhtiöt ja sairaanhoitopiirit.

Verrattuna muihin toimijoihin järjestöjen tuottamassa sopeutumisvalmennuksessa korostuu vertaistuki ja prosessimaisuus. Vertaisuus on todettu merkittäväksi sopeutumista ja voimaantumista edistäväksi tekijäksi. Prosessimaisuudella tarkoitetaan sitä, että kurssi ei ole kertaluontoinen oppimistapahtuma, vaan muutos tapahtuu vähitellen yksilön luodessa uutta suhdetta itseen ja ympäristöönsä käyttäen oppimaansa hyväksi arjessaan. Nämä kuntoutuksen realiteetit eivät ole suosittuja nopeita ratkaisuja ja asiantuntijatietoa korostavassa mekaanisessa sairaudenhoitojärjestelmässä. Järjestöt ovat olleet innovatiivisia ja joustavia sopeutumisvalmennuksen tuottajia, jotka ovat voineet räätälöidä kurssitarjontansa vastaamaan ajankohtaista kysyntää.

Aivovammaliitossa sopeutumisvalmennuskursseja on järjestetty vuodesta 1994. Vuosien varrella toiminta on kehittynyt vastaamaan entistä paremmin niihin tarpeisiin, joihin osallistujat ovat kaivanneet tukea ja apua. Kursseja on kehitetty saadun palautteen, kurssilaisten ja jäsenten toiveiden sekä kokemustiedon kautta. Kurssimme ovat olleet ammatillisesti ohjattuja ja tavoitteellisia, mikä erottaa ne vertaistukitapahtumista. Kokeneiden kurssiohjaajien ammattitaito on myös karttunut vuosien varrella ja moni heistä toimii eri vamma- ja sairausjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseilla, mikä mahdollistaa vertaisoppimisen ja järjestötoimijoiden välisen vuoropuhelun.

Pitkästä historiasta huolimatta kursseja järjestävät tahot ovat nyt uuden edessä. STEA ei enää myönnä avustuksia sopeutumisvalmennuskursseihin, mutta silti kannustaa järjestämään tavoitteellista, ryhmämuotoista kurssitoimintaa, jonka tuloksellisuus pitää osoittaa. Mitä se tarkoittaa Aivovammaliiton kursseille? On selvää, että hyväksi todettuja käytäntöjä ei lähdetä muuttamaan. Järjestämme jatkossakin ammatillisesti ohjattuja ryhmämuotoisia kursseja, jotka ovat osoittautuneet vuosien varrella suosituiksi, merkityksellisiksi ja vaikuttaviksi tapahtumiksi, joissa osallistujat saavat tietoa, tukea ja uusia kokemuksia. Jatkossakin kurssien kehittäminen tapahtuu palautteen ja kokemustiedon pohjalta. Samalla uudistamme kurssitarjontaamme ja keräämme tietoa kurssien vaikutuksista osallistujiin. Näin toimimalla haluamme varmistaa kurssitoiminnan jatkon myös tulevaisuudessa, jotta mahdollisimman moni aivovammautunut henkilö ja heidän läheisensä voi saada mahdollisuuden kursseille osallistumiseen.

Otto Laitinen, kuntoutussuunnittelija
Aivovammaliitto

@aivovammaliitto