Opinnäytetyö: Psyykkinen tuki nuorelle, kun vanhempi on aivovammautunut

Opiskelen viimeistä vuotta sairaanhoitajaksi Metropolia ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2020. Kun katselin Metropolian tarjoamia opinnäytetyöaiheita yksi niistä oli ylitse muiden. Valmiiden aiheiden joukossa oli Aivovammaliitto ry:n tilaama ”Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen: Aivovammapotilaan perheen psyykkinen tukeminen” -aihe, joka kuului Tukea aivovammautuneen läheiselle-hankkeeseen. Aihe oli minulle henkilökohtainen, enkä olisi halunnut tehdä opinnäytetyötäni mistään muusta aiheesta.

Opinnäytetyöni aiheeni on Psyykkinen tuki nuorelle, kun vanhempi on aivovammautunut. Tein opinnäytetyöni toiminnallisena ja aineistonkeruumenetelmänä sovelsin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää. Opinnäytetyön tuotoksena on aikaisempaan tutkittuun tietoon perustuva digitaalinen ohje 13–15 vuotiaille, joiden vanhemmalla on aivovamma. Tässä opinnäytetyössä keskitytään vanhemman keskivaikean tai vaikean aivovamman aiheuttamiin vaikutuksiin. Opinnäytetyötä varten keräsin tutkittua ja ajantasaista tietoa nuoren psyykkisen tuen tarpeesta vanhemman aivovammautuessa, traumaattisen kriisiprosessin vaiheista, aivovamman jälkioireista, vertaistuesta ja digitaalisen ohjeen luomisesta. 

Vanhemman aivovammautuminen on aina äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka vaikuttaa sekä jokaiseen perheenjäseneen, että koko perheeseen. Vanhemman aivovammautuessa nuoren tulee saada psyykkistä tukea ja neuvontaa, sillä aivovammautuneiden vanhempien lapsilla ja nuorilla on suuri riski kärsiä sopeutumisvaikeuksista ja psykososiaalisista ongelmista. Lisäksi aivovammautuneen kouluikäisillä lapsilla on huomattavasti enemmän posttraumaattisia stressioireita, verrattuna lapsiin, joiden vanhemmalla on jokin muu krooninen sairaus. Mikäli nuoret eivät saa tukea ja apua siinä vaiheessa, kun heidän tunne- ja ajattelumaailmansa kehittyy epäsuotuisaan suuntaan, he voivat ajautua ratkaisemaan ongelmiaan vääränlaisin keinoin.

Olen työskennellyt sairaanhoitajaopintojen alussa Peijaksen N1 neurologisella vuodeosastolla lähihoitajana. Sitä kautta olen päässyt tutustumaan neurologisen potilaan erityispiirteisiin ja hoitotyöhön. Lisäksi henkilökohtainen kokemukseni aivovammaperheen lapsena antoi minulle opinnäytetyöhön arvokasta näkökulmaa. Sain opinnäytetyön avulla tuotettua digitaalisen oppaan käsikirjoituksen, jossa on tietoa, jota itse olisin tarvinnut, kun vanhempani aivovammautui vakavasti. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen oppaan käsikirjoitukseen keräämäni tiedon avulla pääsen edistämään samankaltaisessa tilanteessa olevien nuorten hyvinvointia konkreettisesti.

Valmis opinnäytetyö on luettavissa sähköisesti tästä (linkki avautuu sivustolle Theseus).

Noora Vaistila, sairaanhoitajaopiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

@aivovammaliitto