Hallitus

Aivovammayhdistysten hallitusten vastuulla on huolehtia, että yhdistyksen asioita hoidetaan huolellisesti ja toiminnassa huomioidaan laki, säännöt ja yhdistyksen kokouksien päätökset. Hyvän hallinnon edellytys on, että kaikilla hallituksen jäsenillä on riittävät ja ajantasaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta. Hallituksen tehtävä on kohdella jäseniä yhdenvertaisesti ja edistää kaikkien jäsenten yhteistä etua.

Hallituksen tehtävät

 • Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhdistyksen vuosikokousten valmistelu ja järjestäminen lain ja sääntöjen määräämällä tavalla
 • Toimintasuunnitelman täytäntöönpano
 • Yhdistyksen varallisuudesta ja kirjanpidosta huolehtiminen
 • Vastuu siitä, että tilinpäätös pitää paikkansa
 • Avustusten hakeminen tarvittaessa Aivovammaliitolta, kunnalta ja hyvinvointialueelta
 • Yhdistyksen toiminnasta viestiminen jäsenille
 • Jäsenrekisterin ylläpito yhdessä Aivovammaliiton kanssa
 • Yhdistyksen edustaminen ja sopimusten allekirjoittaminen (nimenkirjoittajat).

Hallituksen jäsenien roolit

Puheenjohtaja

 • Puheenjohtaja on tärkeä toimihenkilö, jonka tehtävä on valvoa ja huolehtia, että yhdistys toimii sääntöjen ja kokousten päätösten mukaan
 • Johtaa hallituksen työskentelyä
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle
 • Huolehtii hallituksen kokousvalmisteluista (yhdessä sihteerin kanssa)
 • Valvoo yhdistyksen taloutta
 • Allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat (yksin tai yhdessä toisen kanssa; ks yhdistyksen säännöt)
 • Huolehtii, että muilla hallituksen jäsenillä on riittävän ajoissa tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista
 • Tuntee oman yhdistyksen toimintaperiaatteet (säännöt)
 • Jakaa tietoa hallitukselle ja jäsenistölle.

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan ”oikea käsi”, auttaa tarvittaessa
 • Toimii puheenjohtajana, kun varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Sihteeri

 • Auttaa puheenjohtajaa tarvittaessa esimerkiksi kokousvalmisteluissa
 • Laatii kokouskutsut, pöytäkirjat, vuosikertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset
 • Kokoustilanteissa sihteeri auttaa puheenjohtajaa ja kirjaa ylös kokouksen kulun (pöytäkirja).

Taloudenhoitaja / Rahastonhoitaja

 • Huolehtii ja valvoo yhdistyksen rahaliikennettä
 • Pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloustilanteesta
 • Tekee kirjanpidon ja tilinpäätöksen tai pitää yhteyttä ulkopuoliseen kirjanpitäjään
 • Voi olla joko hallituksen jäsen tai ulkopuolinen taho.

Lisäksi hallituksen on hyvä jakaa seuraavia tehtäviä:

Jäsenrekisterivastaava

 • Käyttää ja hallinnoi jäsenrekisteriä
 • Välittää hallitukselle sen tarvitsemat tiedot jäsenrekisteristä
 • Lähettää jäsenille postia sähköpostitse ja kirjeitse.

Viestintävastaava / Tiedottaja

 • Vastaa yhdistyksen verkkosivujen päivittämisestä
 • Vastaa yhdistyksen sosiaalisen median kanavien päivittämisestä, esim. Facebook ja Instagram
 • Vastaa muusta tarvittavasta tiedottamisesta.

Yhdistyksen vertaistukivastaava

 • Pitää yhteyttä yhdistyksen vertaistukiryhmän ohjaajiin ja henkilökohtaisiin vertaistukijoihin
 • Ohjaa vertaistukea kaipaavia ihmisiä yhdistyksen tarjoamaan vertaistukeen tai ottaa tarvittaessa yhteyttä Aivovammaliittoon.

Hallituksen kokoukset

 • Hallitus kokoontuu 4 -12 kertaa vuodessa
 • Hallitus saa itse määritellä kokouskäytäntönsä, ellei yhdistyksen säännöissä ole niitä määritelty
 • Puheenjohtaja johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot
 • Jokaisesta kokouksesta tehdään pöytäkirja ja pöytäkirjat merkitään juoksevin numeroin 1, 2, 3 jne
 • Kaikilla hallituksen jäsenillä täytyy olla mahdollisuus osallistua ja sanoa oma mielipiteensä käsiteltäviin asioihin
 • Yhdistyksen säännöt määrittelevät, milloin hallitus on laillisesti päätösvaltainen. Yleensä vähintään puolet hallituksesta tulee olla paikalla
 • Jos enemmistö hallituksen jäsenistä on samaa mieltä päätöksestä, mutta joku hallituksesta on eri mieltä käsiteltävästä asiasta, tulee hänen halutessaan saada tästä merkintä pöytäkirjaan, että hän on esimerkiksi vastustanut päätöstä.

@aivovammaliitto