Hallitus

Aivovammayhdistysten hallitusten vastuulla on huolehtia, että yhdistyksen asioita hoidetaan huolellisesti ja toiminnassa huomioidaan laki, säännöt ja yhdistyksen kokouksien päätökset. Hyvän hallinnon edellytys on, että kaikilla hallituksen jäsenillä on riittävät ja ajantasaiset tiedot yhdistyksen toiminnasta. Hallituksen tehtävä on kohdella jäseniä yhdenvertaisesti ja edistää kaikkien jäsenten yhteistä etua

Hallituksen tehtävät

 • Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Yhdistyksen varsinaisten vuosikokousten valmistelu ja järjestäminen sääntöjen määräämällä tavalla
 • Toimintasuunnitelman täytäntöönpano
 • Yhdistyksen varallisuudesta ja kirjanpidosta huolehtiminen
 • Vastuu siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus pitävät paikkansa
 • Hakea tarvittaessa avustuksia Aivovammaliitolta, kaupungeilta tai muilta tahoilta.
 • Yhdistyksen toiminnasta viestiminen jäsenille
 • Jäsenrekisterin ylläpito yhdessä Aivovammaliiton kanssa
 • Edustaa yhdistystä ja tehdä sopimuksia yhdistyksen puolesta (nimenkirjoittajat)

Hallituksen jäsenien roolit

Puheenjohtaja

 • Puheenjohtaja on tärkeä toimihenkilö, jonka tehtävä on valvoa ja huolehtia, että yhdistys toimii sääntöjen ja kokousten päätösten mukaan.
 • Johtaa hallituksen työskentelyä
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle
 • Huolehtii hallituksen kokousvalmisteluista (yhdessä sihteerin kanssa)
 • Valvoo yhdistyksen taloutta
 • Allekirjoittaa yhdistyksen asiakirjat
 • Huolehtii, että muilla hallituksen jäsenillä on riittävän ajoissa tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista.
 • Huolehtii varapuheenjohtajan tehtävistä, jos puheenjohtaja on estynyt
 • Tuntee oman yhdistyksen toimintaperiaatteet (säännöt)
 • Jakaa tietoa hallitukselle ja jäsenistölle
 • Yhdistyksen säännöissä puheenjohtajan valinta kuuluu yleensä yhdistyksen jäsenille (vuosikokous).

Varapuheenjohtaja

 • Puheenjohtajan ”oikea käsi”, auttaa tarvittaessa.
 • Toimii puheenjohtajana, kun varsinainen puheenjohtaja on estynyt.

Sihteeri

 • Auttaa puheenjohtajaa tarvittaessa esimerkiksi kokousvalmisteluissa
 • Laatii: kokouskutsut, pöytäkirjat, toimintakertomus- ja toimintasuunnitelmaluonnokset.
 • Kokoustilanteissa sihteeri auttaa puheenjohtajaa ja kirjaa ylös kokouksen kulun (pöytäkirja).

Taloudenhoitaja

 • Huolehtii ja valvoo yhdistyksen rahaliikennettä.
 • Pitää hallituksen ajan tasalla yhdistyksen taloustilanteesta.
 • Hoitaa usein kirjanpidon ja tilinpäätöksen -> Aivovammaliitto suosittelee, että aivovammayhdistykset hankkivat tilitoimiston hoitamaan yhdistysten raha-asioita
 • Voi olla joko hallituksen jäsen tai ulkopuolinen taho.

Lisäksi hallituksen on hyvä jakaa seuraavia tehtäviä:

Jäsenrekisterivastaava

 • Käyttää ja hallinnoi jäsenrekisteriä
 • Osaa hakea jäsenluettelon rekisteristä
 • Lähettää jäsenille postia sähköpostitse ja kirjeitse.

Viestintävastaava

 • Vastaa yhdistyksen verkkosivujen päivittämisestä
 • Vastaa yhdistyksen sosiaalisen median kanavien päivittämisestä, esim. Facebook ja Instagram
 • Vastaa muusta tarvittavasta tiedottamisesta.

Yhdistyksen vertaistukivastaava

 • Pitää yhteyttä yhdistyksen vertaistukiryhmän ohjaajiin
 • Ohjaa vertaistukea kaipaavia ihmisiä yhdistyksen vertaistukiryhmiin tai ottaa tarvittaessa yhteyttä Aivovammaliittoon.

Hallituksen kokoukset

 • Hallitus kokoontuu 4 -12 kertaa vuodessa
 • Hallitus saa itse määritellä kokouskäytäntönsä, ellei yhdistyksen säännöissä ole niitä määritelty
 • Puheenjohtaja johtaa kokousta ja jakaa puheenvuorot
 • Jokaisesta kokouksesta tehdään pöytäkirja ja pöytäkirjat merkitään juoksevin numeroin 1, 2, 3 jne.
 • Kaikilla hallituksen jäsenillä täytyy olla mahdollisuus osallistua ja sanoa oma mielipiteensä käsiteltäviin asioihin
 • Yhdistyksen säännöt yleensä määrittelevät, milloin hallitus on laillisesti päätösvaltainen. Yleensä vähintään puolet hallituksesta tulee olla paikalla.
 • Jos enemmistö hallituksen jäsenistä on samaa mieltä päätöksestä, mutta joku hallituksesta on eri mieltä käsiteltävästä asiasta, tulee hänen halutessaan saada tästä merkintä pöytäkirjaan, että hän on esimerkiksi vastustanut päätöstä.

@aivovammaliitto