Aivovammaliiton viestit eduskuntavaaleihin 2019

Aivovammaliiton vaikuttamistoiminnan tarkoituksena on aivovammautuneiden ja heidän läheistensä aseman parantaminen. Tuomme valtakunnan tasolla vammautuneiden ääntä esille poliittiseen päätöksentekoon sekä yhteistyöhön viranomaisten, muiden järjestöjen ja liittojen sekä alan ammattilaisten kanssa.

Aivovammaliitto toimii valtakunnan tasolla koko Suomea koskevissa asioissa ja liittoon kuuluu 10 paikallisyhdistystä ja toimintaryhmää yli 30 paikkakunnalla.

Vaikuttamistoimintamme keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspoliittiset teemat, jotka koskettavat laajasti kohderyhmäämme. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden saatavuus, hoidon ja kuntoutuksen saaminen ja niiden korvaaminen, eriarvoisuus, sosiaaliturva- ja vakuutusasiat sekä näiden järjestelmät.

Vaikuttamistoiminnan avulla lisätään ja levitetään aivovammatietoutta päätöksentekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille ja kansalaisille.

Aivovammaliiton viestit vaaleihin 2019 

·       Muutoksenhakulautakuntien jäsenten sidonnaisuusilmoitukset on saatava lakiin siten, että lain mukaan on velvollisuus ilmoittaa jäsenen itsensä ja hänen läheistensä sidonnaisuudet ennen lautakuntaan nimeämistä ja sen aikana, ja tietojen muuttuessa.

·       Muutoksenhakulautakunnan jäsenien, puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien eroamisikä tulee olla vähemmän kuin 70 vuotta.  On tärkeää, että asiantuntijat tuntevat oman erikoisalansa uusimmat diagnosointi-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät ja osaaminen vastaa tätä päivää.

·       Aivovammaliitto ry kannattaa Korkeimman oikeuden laatimaa ehdotusta siitä, että lainsäädäntöä täydennetään siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa. Aivovammaliitto edellyttääkin, että samassa yhteydessä säädetään laajemmin vakuutuslääketieteellisten lausuntojen pyytämisestä ja laatimisesta sekä asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Lakiin on samalla päivitettävä asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset siten, että lausuvalta lääkäriltä vaaditaan lausuttavan asian erikoisalan pätevyys.

·       Aivovammautuneiden ihmisten on saatava yhteiskunnassa heidän tarvitsemansa hoito- ja kuntoutuspalvelut ilman jatkuvia ristiriitoja vakuutusyhtiöiden ja Kelan kanssa. Aivovammautuneen itsensä ei pitäisi olla huolissaan siitä, kuka maksaa hänen kuntoutumisensa.

·       Yleisimpiä syitä vakuutusongelmiin näyttää olevan syy-yhteyden katkeaminen. Tähän vaikuttaa se, ettei aivovammaa diagnosoida ajoissa tai kirjaukset ovat puutteellisia. Myös oireiden tulkitseminen jostakin muusta kuin aivovammasta johtuviksi aiheuttavat erimielisyyksiä vakuutusyhtiöiden kanssa. Vammautunutta hämmentää hoitaneiden lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden poikkeavat kannat. Aivovammaliitto ry on vahvasti sitä mieltä, että muutoksia tarvitaan sekä tapaturmalainsäädäntöön että sen valvontaan. Myös vammautuneen ihmisen asemaan pitää kiinnittää erityistä huomiota sekä palvelujärjestelmässä että lainsäädännössä.

Aivovammaliiton kannanotot ja lausunnot löytyvät täältä.

Lisätiedot:

Anne Porthén
toiminnanjohtaja,  Aivovammaliitto ry
anne.porthen(at)aivovammaliitto.fi
puh. 050 536 6390

@aivovammaliitto