Vammaisten lasten vanhemmat vetoavat Euroopan parlamenttiin – palveluiden kilpailutukset loukkaavat ihmisoikeuksia

Vammaisfoorumin vaikuttajaverkosto, johon Aivovammaliittokin kuuluu, ottaa kantaa vammaisten ihmisten palveuiden kilpailuttamiseen.

Kolme kehitysvammaista henkilöä ja heidän vanhempansa ovat tehneet Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle vetoomuskirjelmän, jossa he pyytävät selvitystä siitä, loukkaavatko kehitysvammaisten asumispalveluiden kilpailutukset vammaisten ihmisten syrjintäkieltoa sekä haavoittuvassa asemassa olevien yksilöiden perus- ja ihmisoikeuksia.

Kirjelmän allekirjoittajat pyytävät Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaa tutkimaan, rikkovatko Suomen valitsema sosiaalipalveluiden hankintamenettely sekä vammaisten ihmisten tarvitsemien palveluiden kilpailuttamiskäytännöt Euroopan Unionin ratifioimaa YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

YK:n vammaissopimus kieltää kaikenlaisen vammaisiin ihmisiin kohdistuvan syrjinnän. Sen mukaan vammaisella henkilöllä on oikeus valita asuinpaikkansa ja -kumppaninsa, eikä häntä voi velvoittaa käyttämään ennalta määrättyjä asumisratkaisuja. Vammais-sopimus lähtee siitä, että kaikessa lainvalmistelussa ja vammaisia ihmisiä koskevassa päätöksenteossa neuvotellaan henkilökohtaisesti vammaisten ihmisten kanssa.

Kirjelmän allekirjoittaneista kehitysvammaisista henkilöistä kaksi asuu Joukontalossa Tampereella ja yksi Kangasrouskun asumispalveluissa Oulussa. Molemmat kaupungit kilpailuttivat uudelleen asumispalveluiden tuottajan toiminnan ensimmäisen viisivuotiskauden jälkeen. Kilpailutusten seurauksena palveluntarjoajat vaihtuivat, toimintatavat muuttuivat ja osittain myös henkilökunta vaihtui, mikä aiheutti asukkaille ja heidän läheisilleen pysyvää epävarmuutta, ahdistusta ja pelkotiloja. Asukkaita ja heidän läheisiään ei kuultu kummassakaan tapauksessa.

Vetoomuskirjelmässä todetaan, että nykyisen hankintalain soveltaminen pilkkoo vammaisten ihmisten välttämättömät, elämänmittaiset palvelut muutaman vuoden välein kilpailutusmenettelyn kautta järjestettäviksi palvelupalasiksi.

Suomessa ollaan parhaillaan uudistamassa kansallista hankintalainsäädäntöä EU:n uusien hankintadirektiivien johdosta. Hankintalain uudistus tullee eduskunnan käsittelyyn helmikuun alussa.

  • Hankintalaki vaikuttaa yli 40 000 kehitysvammaisen sekä vähintään yhtä monen muista syistä apua asumisessaan tarvitsevan ihmisen elämään.
  • Vuosittain kilpailutuksen kohteena ovat 3500 vammaisen ihmisen tarvitsemat arjen selviytymiseen tarvittavat palvelut.

 

@aivovammaliitto