Validia Kuntoutus on teettänyt selvityksen yhtiön aivovammadiagnostiikasta

Oheisena Validian 23.3.2018 julkaisema tiedote.

Aivovammaliitto ry:llä ei ole vielä tarpeeksi tietoa itse tutkimuksen yksityiskohdista eikä taustoista. Aivovammaliitto ry:n hallitus ottaa kantaa tähän myöhemmin.

Tiedotteessa mainittu yhteistyö tarkoittanee Validian kuntoutujille pidettyjä tilaisuuksia, joissa on kerrottu Aivovammaliitto ry:n toiminnasta. Aivovammaliitto ry ei ole ollut mukana tekemässä kyseistä tutkimusta yhteistyössä Jukka Peltolan kanssa.

Validian tiedote 23.3.2018:

Validia Kuntoutus on tilannut omavalvontaselvityksen aivovammakuntoutujien diagnostiikan asianmukaisuudesta riippumattomalta ulkopuoliselta taholta. Helmikuussa 2018 valmistuneessa arviossa todettiin useiden Validia Kuntoutuksessa tehtyjen aivovammadiagnoosien poikenneen aivovammakuntoutujien saamista muista lääketieteellisistä arvioista. Selvityksen mukaan tapauksia yhdistävänä tekijänä on muutaman asiantuntijan joukko, josta yksi on työskennellyt Validia Kuntoutuksen neurologina. Kyseinen neurologi ei enää työskentele Validia Kuntoutuksessa ja yhtiö on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin. Tilatun selvityksen lisäksi Validia Kuntoutuksen johto on jättänyt huhtikuussa 2017 sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle selvityspyynnön Validia Kuntoutuksen entisen neurologin toiminnasta.

Tampereen yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, professori Jukka Peltola on tehnyt Validia Kuntoutuksen pyynnöstä selvityksen aivovammakäytännöistä ja diagnostiikasta Validia Kuntoutuksessa ajalla 1.5.2014–31.12.2016. Peltolan tekemän selvityksen tavoitteena oli arvioida, onko aivovammakuntoutujan vamman vaikeusasteen luokittelu muuttunut Validia Kuntoutuksessa verrattuna lähettävän tahon diagnoosiin, ja onko kuntoutuksissa noudatettu Käypä hoito -suositusta.

Liikkeellepanevana tekijänä selvityksen käynnistämisessä on ollut lääkärin ammatissa toimineen kuntoutujan reklamaatio Validia Kuntoutuksen neurologin toiminnasta. Validia Kuntoutus on tehnyt selvitysprosessin aikana tiivistä yhteistyötä Aivovammaliiton kanssa.

–        Aivovammakuntoutujat on diagnosoitava julkisen terveydenhuollon Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. Yhdenmukaisiin lääketieteellisiin linjauksiin perustuvat diagnoosit takaavat asianmukaisen hoidon kuntoutujille. Mikäli aivovammakuntoutujille tehdään diagnooseja, jotka eivät kestä ulkopuolista tarkastelua, voi se johtaa aivovammadiagnoosien kyseenalaistamiseen laajemmin. Siksi pidämme tärkeänä, että Valvira tutkii kyseisen neurologin toimintaa, toteaa Validia Kuntoutuksen hallituksen puheenjohtaja Juha Rantanen.

Validia Kuntoutuksen Peltolalta tilaama omavalvontaselvitys potilasturvallisuuden ja hoidon laadun varmistamiseksi on tehty noudattaen potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaisia potilasasiakirjojen salassapitosäännöksiä ja -velvoitteita, sekä niitä täsmentävää Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta.

Peltolan tekemässä arvioinnissa kävi ilmi useiden Validia Kuntoutuksessa tehtyjen aivovammadiagnoosien poikenneen aivovammakuntoutujien saamista muista lääketieteellisistä arvioista. Selvitys koski aikaväliä 1.5.2014–31.12.2016, jolloin Validia Kuntoutuksessa kuntoutettiin kaiken kaikkiaan 298 saman diagnoosin saanutta, ensimmäistä kertaa Validia Kuntoutuksessa ollutta aivovammakuntoutujaa. Näistä Peltolan selvitykseen valikoitui 117 tapausta, joista 36 tapauksessa oli diagnoosiluokitusta kuntoutuksen aikana muutettu lähettävän tahon alkuperäistä arviota vaikeammaksi tai arvio oli muutoin epäluotettava tai virheellinen. Peltolan mukaan näitä tapauksia yhdistävänä tekijänä on muutaman asiantuntijan joukko, josta yksi on työskennellyt Validia Kuntoutuksen neurologina. Kyseinen neurologi ei enää työskentele Validia Kuntoutuksen palveluksessa.

Ongelmallisissa arvioissa kaikki aivovammakuntoutujan oireet on liitetty suoraan oletettuun aivovammaan ilman, että arviointia vaikeuttavia tekijöitä, kuten muita sairauksia tai psyykkisiä tekijöitä on otettu huomioon. Virheellisissä arvioissa ei ole noudatettu aivovammojen Käypä hoito -suositusta.

Diagnostiikan epäselvyyksiin liittyy lisäksi epäilyn kohteena olevan neurologin sekä muutaman muun asiantuntijan systemaattinen ja pitkään jatkunut yhteistyö aivovammakuntoutujien vakuutusyhtiöitä vastaan käymiin korvausoikeudenkäynteihin keskittyneen juristin kanssa.

–        Haluamme tarjota aivovammakuntoutujille laadukasta, luotettavaa ja Käypä hoito -suositusten mukaista kuntoutusta, ja otamme kaikki epäilyt potilasturvallisuuden mahdollisesta vaarantumisesta äärimmäisen vakavasti. Tässä vaiheessa asian jatkotutkinta sekä mahdollinen toimenpiteiden käynnistäminen on tehdyn selvityspyynnön myötä siirtynyt Valviralle, Rantanen jatkaa.

Päähän kohdistuneista vammoista on Suomessa laadittu Käypä hoito -suositus, jossa on määritelty aivovamman vähimmäiskriteerit. Päähän kohdistuneen iskun ja sen jälkeisen oireiston syy­-seuraus-suhteen arvioimisessa alkuvaiheen tilannearvio on oleellinen; pelkkä päähän kohdistunut isku ei riitä osoitukseksi aivovammasta. Käypä hoito -suositus on päivitetty 2017.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kristiina Silver, p. 040 705 3916, kristiina.silver@validia.fi, Validia Kuntoutus
Fysiatrian ja kirurgian erikoislääkäri Mikko Kannisto, hallituksen jäsen, p. 040 528 2799, mikko.kannisto@fimnet.fi, Validia Kuntoutus

Käypä hoito -suositus aivovammoihin liittyen:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi18020

Validia Kuntoutus (Invalidiliiton Kuntoutus Oy) on osa Invalidiliitto-konsernia ja tarjoaa aivo- ja selkäydinvaurioiden sekä muiden neurologisten tai harvinaisten sairauksien kuntouttamista. Validia on lupaus suomalaisesta, asiantuntevasta ja yhteiskunnallista hyvinvointia lisäävästä palvelusta. Lisätietoa löydät osoitteesta www.validia.fi/kuntoutus.

 

@aivovammaliitto