Lausuntopyyntö Aivovammaliitolle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Aivovammaliittoa kuultavaksi ja myös kirjallista asiantuntijalausuntoa.

Aivovammaliitto lausuu seuraavaa:

“Aivovammaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Esityksessä ehdotetaan, että liikennevahinkolautalautakunta ja potilasvahinkolautakunta yhdistetään liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi.

Aivovammaliitto ry kannattaa ehdotusta, sillä hallinnollinen yhdistäminen saa aikaan tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta asiakkaiden asioiden käsittelyyn. Sähköisen asioinnin kehittämisessä on huomioitava, että palvelut ovat esteettömiä ja saavutettavia. Ratkaisutietokantojen kehittäminen lisää läpinäkyvyyttä ja avoimuutta käsittelyyn. Toiminnasta tiedottamisessa tulee huomioida, että kansalaisten kannalta tieto on yhdenmukaista ja helposti löydettävissä.

Aivovammaliitto ry kannattaa sitä, että Liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan toimivaltaa ehdotetaan laajennettavan käsittelemään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen korvausasioita.

Lautakuntien yhdistäminen ei saa heikentää kummankaan lautakunnan asiakkaan oikeuksia eikä korvauskäytäntöjen heikentymistä. Molemmilla osastoilla tulee olla niiden erityisalueisiin perehtyneitä erityisasiantuntijoita, jotta varmistetaan laadukas ratkaisutoiminta.

Aivovammaliitto ry haluaa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota uuden lautakunnan kelpoisuusvaatimuksiin ja työskentelyyn; erityisesti pykälien 4 ja 5 osalta.

Aivovammaliitto nostaa esille lausunnossaan erityisesti 4§, Puheenjohtajan, jäsenten ja esittelijöiden kelpoisuus

Liikennevahinkoasioiden ja potilasvahinkoasioiden korvauskäsittelyssä vaaditaan erilaista erityisasiantuntemusta. Lautakuntien yhdistäminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa asiantuntijuuden yhdistämistä, jolloin riskinä voisi olla asiantuntemuksen heikkeneminen. Pykälän 4 mukaan momentissa 2 ja 3 säädettäisiin lisättävän lääkärijäseniä lautakunnan eri osastoille. Aivovammaliitto pitää tärkeänä liikennevahinkoasioita, ja potilasvahinkoasioita käsittelevien erikoislääkäreiden tulee
olla asiakkaiden vammoihin erikoistuneita lääkäreitä. Lakiin on kirjattu jo vaatimus erikoishammaslääkäristäkin.

Aivovammaliitto ry on aiemminkin nostanut esille Muutoksenhakulautakuntien esteellisyyden (Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta 2019), ja haluaa kiinnittää esityksessä huomiota esteellisyyssäännösten noudattamiseen, erityisesti uuden hallinnollisen rakenteen osalta, pykälän 5 2 momentissa todettaisiin, että lautakuntaan nimitettyä henkilöä ei saa erottaa kesken hänen toimikautensa ilman painavaa perustetta. Aivovammaliitto toteaa, että lautakunnan jäsenten ja heidän läheistensä esteellisyyden asianmukainen tutkiminen, ennen lautakuntaan nimeämistä ja sen aikana on tärkeää, eikä se saa perustua vain lautakunnan jäsenen omaan ilmoitusperusteeseen.

Aivovammaliitto pitää tärkeänä uuden lautakunnan asiantuntemusta ja kiinnittää huomiota kelpoisuusvaatimuksiin. Esityksessä todetaan, että osastojen jäsenten tulisi olla ”perehtyneitä” liikennevahinkoasioihin ja terveyden- ja sairaanhoidon asioihin. Aivovammaliitto ehdottaa, että lautakuntien kaikille jäsenille laadittaisiin pätevyysvaatimukset. Tämä lisäisi avoimuutta tehtävien hakuprosesseihin. Myös määräaikaiseen työsuhteeseen otettaessa hakijan tulee lähtökohtaisesti täyttää vaaditut kelpoisuudet, joissa myös esteellisyysseikat olisi kartoitettu.

Aivovammaliitto kiinnittää huomiota myös 5§ Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen, lautakunnan jäsenyydestä vapautuminen ja eroamisikä

”Lautakunnan jäsenille, puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille asetettaisiin 3 momentissa 70 vuoden eroamisikä. Säännös on uusi. Eroamisikä vastaisi esimerkiksi valtion virkamiesten eroamisikää, jota ollaan nostamassa asteittain 70 vuoteen.”

Aivovammaliitto pitää ehdotettua ikärajaa liian korkeana. On tärkeää, että uudessa hallinnollisessa organisaatiomallissa asiantuntijat tuntevat oman erikoisalansa uusimmat diagnosointi-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät, sillä hoito- ja kuntoutus vaatii yksilöllisiä ratkaisuja.

Lautakuntien yhdistämisprosessissa tulee huomioida riittävä resurssointi, jotta asioiden käsittely olisi sujuvampaa. Aivovammaliitto muistuttaa myös, että käsittelyaikojen tulee olla kohtuulliset ja asioiden pitkittymistä on syytä välttää. Tiedottamis- ja palvelukäytäntöjen kehittämisellä on ratkaiseva merkitys.

Helsinki 29.1.2019

Aivovammaliitto ry:n puolesta

Seppo Kantola, puheenjohtaja                        Anne Porthén, toiminnanjohtaja

@aivovammaliitto