Lausunto: Koesuoritusta heikentävän syyn ottaminen ylioppilastutkinnossa – määräysluonnos

Aivovammaliitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Aivovammaliitto ry on aivovammautuneiden ihmisten ja läheistensä edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa. Aivovamman saa vuosittain noin 15 000 – 20 000 ihmistä ja sen jälkitilan oireita on noin 100 000 henkilöllä. Riskiryhmässä ovat mm. erityisesti 18 – 25 vuotiaat nuoret miehet. Aivovammat jaetaan lieviin, keskivaikeisiin ja vaikeisiin, joista kuntoudutaan yksilöllisesti.

Keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden ihmisten kuntoutuminen vaatii enemmän hoitoa, kuntoutusta ja tukitoimia, tällöin myös opintojen suorittaminen ja saatavissa oleva tuki ja erityisjärjestelyt tulee suunnitella eri toimijoiden kanssa. Valtaosa (71–98 %) vammoista on vaikeusasteeltaan lieviä. Aivotärähdys luokitellaan lieväksi aivovammaksi ja yleensä siitä toivutaan ennalleen muutamassa kuukaudessa ja vain pienelle osalle jää pysyviä ja pitkäaikaisia oireita.

Aivovamman tyypillisimmät oireet ovat väsyvyys, ajattelun hitaus sekä muistin ja keskittymisen vaikeudet ml.  lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet sekä päänsärky ja huimaus.

Aivovammaliitto ry pitää tärkeänä sitä, että erityisjärjestelyjen avulla turvataan kokelaille kohtuulliset ja yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa ylioppilaskirjoitukset. Kaikissa lukioissa pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa erityisjärjestelyt.

Aivovammaliitto kannattaa myös arvosanan hyvitysjärjestelmän muuttamista luonnoksen mukaiseksi. Aivovammaliitto tuo lausunnossaan esille aivovamman oireita, koska aivovamma on usein näkymätön vamma. Päävamman luonteen vuoksi ympäristön voi olla vaikea suhtautua asiaan.

Erityisjärjestelyjen informointi ja hakeminen

Ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyjen pitää olla hyvin selkeästi informoituja erityisesti niille nuorille ja heidän perheilleen, joita se koskee. Aivovammaliitto ehdottaa, että lukioita velvoitettaisiin informoimaan järjestelyistä aiempaa enemmän ja hakemusmenettelyn tulisi olla kaikille saavutettavissa oleva. Sähköisen palvelun oheen tarvitaan vielä jaettavissa olevia lomakkeita.

Aivovammaliitto ry pitää tärkeänä, että ylioppilaskirjoituksiin voi saada erityisjärjestelyjä, vaikka niitä ei olisi aiemmin lukiossa käytetty. Aivovammaliitto kannattaa esitystä siitä, että äkillisissä tilanteissa myös rehtori voi päättää erityisjärjestelyjen käytöstä, jos aivovamma on tullut kirjoituksiin ilmoittautumisen jälkeen.

Aivovamman saaneita ihmisiä tukevat erityisesti seuraavat koetilanteen erityisjärjestelyt:

Lisäaika kokeen suorittamiseen

Kahden tunnin lisäaika kokeen suorittamiseen on tärkeää, sillä aivovammaan liittyy usein ajattelun hitautta, hahmottamisen ja muistin vaikeuksia, joten lisäaika on tarpeen tehtävien tekemiseen. Stressi ja väsymys voivat pahentaa päänsärkyä, jolloin myös taukoja tarvitaan. Tällöin kokelaalla voi olla mukanaan myös lääkkeitä.

Erillinen pienryhmätila

Kokelas voi saada poikkeustapauksissa käyttöönsä oman erillisen tilan, ja se on usein tarpeen, koska oireisiin liittyy keskittymisen vaikeuksia ja ääniyliherkkyyttä. Osa aivojen voimavaroista käytetään häiritsevien äänten suodattamiseen. Lievän aivovamman jälkeen aivojen voimavaroja käytetään toipumiseen eikä aivoilla ole yhtä hyvää kykyä suodattaa häiritseviä ääniä.

Esityksessä mainitaan pienryhmätila, jossa olisi enintään kahdeksan kokelasta. Vaikka tilan voi erottaa sermein, on oma erillinen tila aivovamman saaneelle edellä mainituista syistä parempi ratkaisu

Lepäämiseen tarkoitettu tila

Väsyvyys ja rasituksen sietokyvyn heikentyminen ovat tavallisia oireita aivovamman jälkeen. Aivovamma aiheuttaa energiavajeen aivoihin, jolloin on vähemmän voimia jaettavaksi kuin yleensä. Erillinen tila, jossa olisi mahdollisuus lepäämiseen, olisi ihanteellinen ratkaisu aivovamman saaneelle, koska hän voisi siten itse säädellä lepotauon tarvetta.

Oikeus suurentaa kirjasinkokoa ja oikeus suurempaan näyttöön

Aivovamman oireena on myös vaikeudet lukemisessa, siten mahdollisuus suurentaa kirjasinkokoa ja näytön tekstiä on eduksi vammautuneelle. Näköön liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Nämä voivat liittyä tarkennusvaikeuksiin, jolloin kuva voi olla ajoittain epätarkka tai katsetta voi olla vaikea kohdistaa. Myös kaksoiskuvia voi esiintyä. Valoyliherkkyyttä voi myös ilmetä ja kokelas voi tarvita aurinkolasit koetilanteeseen.

Avustajan käyttö

Aivovammaliitto kannattaa avustajan käyttämistä luonnoksessa esitetyn mukaisesti.

Huomioon otettavat koesuoritusta heikentävät syyt

Aivovamma itsessään on huomioon otettava syy näkö- ja kuulovamman ohessa. Lievästä aivovammasta toivutaan yleensä muutaman kuukauden sisällä, mutta oireet ovat merkittäviä, jos toipuminen on parhaillaan menossa kirjoitusten aikana. Siksi vamman luonne huomioiden tulisi aivovammakokelaan saada mukautuksia jo diagnoosinsa perusteella.

Aivovammaliiton mielestä lääkärin kirjoittamana lääkärintodistus on riittävä liite lausuntoon, eikä siten erillisiä lomakkeita enää tulisi vaatia.  Kun aivovammaan liittyy lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, tulisi ne myös ottaa huomioon lääkärin antamalla todistuksella. Kyseessä on kuitenkin eri asia kuin pitkäaikainen lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus.

Aivovammaliitto painottaa, että aivovammoihin perehtynyt lääkäri (neurologi) arvioi aivovamman vaikutuksen koesuoritukseen luonnoksessa esitetyn asteikon mukaisesti ja kirjoittaa sen lääkärintodistukseen. Toinen vaihtoehto on, että Ylioppilastutkintolautakunnalla pitää olla käytettävissään kunkin erikoisalan lääkäri arvioidessaan kokelaiden vamman tai sairauden vaikutusta suhteessa ylioppilaskokeisiin saatujen lausuntojen perusteella.

Helsinki 6.3.2019

Anne Porthén, toiminnanjohtaja Aivovammaliitto ry

Seppo Kantola, puheenjohtaja Aivovammaliitto ry

@aivovammaliitto