Aivovammaliitto vaatii: Lausuntojen pyytämisestä ja laatimisesta on säädettävä laissa tarkasti

Aivovammaliitto ry kannattaa Korkeimman oikeuden laatimaa ehdotusta siitä, että lainsäädäntöä täydennetään siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.

Aivovammaliitto toteaa tosin, että ehdotus ratkaisee vain hyvin pienen osan korkeimman oikeuden perusteluissa esittämistä ongelmista. Ehdotus kattaa vain yhden lain, jonka käsittelyssä voidaan tarvita lääketieteellisiä lausuntoja.

Korkein oikeus pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriössä erikseen jatketaan valmistelua sellaisesta järjestelmästä tai toimielimestä, jonka kautta tuomioistuimet voisivat saada tarvitsemiaan vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja muissakin kuin työtapaturma- ja ammattitautiasioissa

Aivovammaliitto edellyttääkin, että samassa yhteydessä säädetään laajemmin vakuutuslääketieteellisten lausuntojen pyytämisestä ja laatimisesta sekä asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

Aivovammaliiton mielestä on tärkeää, että lakiin säädetään vakuutuslääketieteellisten lausuntojen antamisvelvollisuus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle silloin, kun oikeuden eri asteilla on tarvetta pyytää lääketieteellisiä lausuntoja vakuutuslääketieteellisiä asioita käsitellessään. Lakiin on samalla päivitettävä asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset siten, että lausuvalta lääkäriltä vaaditaan lausuttavan asian erikoisalan pätevyys.

Ehdotetaan, että seuraavien oikeuslaitosten tulisi pyytää vakuutuslääketieteelliset lausunnot Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaiselta tai muulta erikseen säädettävältä objektiiviselta taholta.

–          tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta

–          sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta

–          työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

–          liikennevahinkolautakunta

–          vakuutusoikeus

Lakien muutokset voitaisiin kirjata muutoksenhakulautakuntia, vakuutusoikeutta ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaista koskeviin lakeihin sekä oikeudenkäymiskaarta koskeviin lakeihin.

Perusteluihin voi perehtyä tästä: Perustelut kannanottoon 19.9._pdf

Helsingissä 19.9.2018

 

Lisätiedot:

Seppo Kantola                          Timo Kallioja                             Anne Porthén
puheenjohtaja                           varapuheenjohtaja                   toiminnanjohtaja
040 547 8577                            040 552 7084                            050 536 6390

@aivovammaliitto