Aivovammaliiton tulevaisuuden vertaistoiminnan malli suuntaa toimintaa verkkoon

Aivovammaliiton tulevaisuuden vertaistuki- ja kokemustoiminnan mielikuvamallissa on huomioitu, että toimintaan on mahdollista osallistua paikkakunnasta riippumatta ja saavutettavasti.

Markku Wilenius esittää tulevaisuuskirjassaan, että digitaaliset ratkaisut kehittyvät nopealla tahdilla tuoden älykkyyttä ja tehokkuutta mukanaan. Sitran megatrendit 2020 -julkaisussa visioidaan teknologian kehitystä ja tulevaisuudessa teknologian odotetaan sulautuvan kaikkeen.

Sitran mukaan teknologian kehitys voi lisätä eriarvoisuutta, joten vertaistuki- ja kokemustoiminnan saavutettavuuden varmistamiseksi on tärkeä tuoda keskusteluun aivovamman saaneiden kokemuksia verkossa toimimisesta sekä huomioitava teknologisten ohjelmien saavutettavuus.

Vapaaehtoisten osallisuudella luodaan yhteisiä päämääriä

Aivovammaliiton vapaaehtoisille tehdyn kyselyn perusteella verkossa saatava vertaistuki koettiin vähiten tärkeäksi toiminnaksi. Verkkotoimintaan ja sen mahdollisuuksiin sekä haasteisiin syvennyttiin vapaaehtoisille suunnatussa kehittämistyöpajassa paremmin.

Vastaajista 44,12 % koki verkossa saatavan vertaistoiminnan olevan tärkeää, kun taas 88,24 % vastaajista koki, että yhdistysten vertaistukiryhmät sekä yksilöllinen vertaistuki on tärkeää. Vertaistuki- ja kokemustoiminnan kysely 2019.

Kehittämistyöpajassa keskusteltiin verkossa toimimisen haasteista ja mahdollisuuksista. Toiminta verkossa mahdollistaisi esimerkiksi sen, että vapaaehtoiset pystyvät antamaan vertaistukea paikkakunnasta riippumatta.

– ”No mulla oli kerran toiselta puolelta suomea tuettava. Siinä tulee hyvin just nää etäisyydet”

– ”Mullakin oli sama, muute ei pystyis tukea, jos ei olis näitä (välineitä)”

Vapaaehtoisten keskustelua työpajassa

Verkkotoiminnan haasteet koskivat laitteiden käytön monimutkaisuutta ja että monet aivovammautuneet opettelevat vammautumisen jälkeen verkon uudelleen. Vertaistoiminnan osallistumisen esteiksi koettiin muun muassa pitkät välimatkat ja aivovamman jälkitilan aiheuttama väsyvyys.

Mielikuvamallilla suuntaa vertaistoiminnalle

Vertaistoiminnan mielikuvamalli antaa mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa Aivovammaliiton vertaistuki- ja kokemustoimintaa verkossa. Vertaistuki- ja kokemustoiminta on osa Aivovammaliiton vapaaehtoistoimintaa, jota tehdään omasta vapaasta tahdosta ja ilman palkkaa.

Vertaistuki- tai kokemustoimijaksi kouluttautuminen perustuu omakohtaiseen kokemukseen aivovammasta. Vertaistukihenkilöt ja -ryhmänohjaajat toimivat vertaistensa parissa, kun taas kokemustoimijan tehtäviin kuuluu oman vammautumistarinan jakaminen suurelle yleisölle.

Verkkotoiminnassa on huomioitava toiminnan saavutettavuusasiat ja digipalvelulain asettamat vaatimukset. Saavutettavuus voidaan taata huomioimalla rakenteiden selkeys, selkokieli ja tarjoamalla tietoa kuvina, videoina sekä äänenä.

Mielikuvamalli voi toimia esikuvana tulevaisuuden vertaistoiminnasta, ja sen tarkoituksena on vastata teknologian kehityksen tuomiin haasteisiin niin Aivovammaliiton vapaaehtoistoimijoiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

Katso video opinnäytetyöstä tästä.

Lue lisää aiheesta tästä.

Lisätietoa:
Leena Koivusaari, suunnittelija, Aivovammaliitto ry
puh. 050 306 4181
leena.koivusaari@aivovammaliitto.fi

 

 

Url-osoitteet:
Opinnäytetyön videon linkki: https://virpi.humak.fi/bin/thesis/open/view01.pl?c8792c7129b7afecbe8aa49aa8579a8c

Opinnäytetyöhön voi tutustua tarkemmin: https://www.theseus.fi/handle/10024/343641

@aivovammaliitto