Aivovammaliiton kevätkokouksen kannanotto: Kuntoutusuunnitelmien lakisääteinen tehtävä ontuu!

Aivovammaliitto ry:n kevätkokouksen edustajat kokoontuivat 6.4.2019 ja toivat esille huolensa siitä, että usein kuntoutujilta puuttuu kuntoutussuunnitelma! Aivovammaliitto toteaa, että sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutujilla suunnitelmia ei juuri ole.

Kuntoutussuunnitelman tekeminen perustuu mm. Terveydenhuoltolain 29§:ään.

Hoitava lääkäri on virkavastuussa laadinnasta moniammatillisen tiimin, asiakkaan/potilaan (kuntoutuja) ja läheisten kanssa. Kuntoutussuunnitelma perustuu kuntoutujan ja hoitavan tahon yhdessä arvioimaan kuntoutustarpeeseen. Suunnitelma laaditaan vähintään vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

Aivovammautuneen ihmisen kannalta suunnitelma on keskeinen, sillä se antaa lisää varmuutta kuntoutukseen. Suunnitelmalla on kolme perustehtävää:

1.       Kuvaillaan vamman aiheuttamat haitat ja avun tarve

2.       Määritellään kuntoutuksen tavoitteet kullekin osa-alueelle ja vastuu seurannasta

3.       Suositellaan kuntoutuksen toteutustavat

Aivovammaliiton kevätkokous vaatii lakisääteisen tehtävän tehostamista hoitavien lääkäreiden keskuudessa.  Kuntoutussuunnitelma säästää kustannuksissa, kun päällekkäiset lääkärikäynnit vähenevät. Tämä on tärkeää ottaa keskusteluun myös näin vaalien alla.

Aivovammaliitto kehottaakin kuntoutujia ja läheisiä ottamaan asian puheeksi hoitavan lääkärin kanssa. Aivovammaliiton tavoitteena on, että kuntoutussuunnitelma sitoo kaikkia osapuolia, kuntoutujaa, kuntoutuspalveluiden tuottajia ja rahoittajia. Aivovammaliiton www-sivuilta voi käydä katsomassa ohjeet hyvän kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

Helsinki 6.4.2019

Aivovammaliitto ry:n puolesta

Seppo Kantola Anne Porthén
puheenjohtaja toiminnanjohtaja
puh. 040 547 8577 puh. 050 536 6390

 

@aivovammaliitto