Tasapaino-opas opinnäytteenä

Teimme opinnäytetyön yhteistyössä Aivovammaliitto ry:n kanssa. Tarkoituksena oli kartoittaa tutkitun tiedon avulla tasapainon ja sen harjoittamisen merkitystä ikääntyneiden kaatumistapaturmiin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Tasapaino on tärkeä osa ihmisen motoriikkaa ja liikehallintaa. Tasapaino määritellään kehon asennon, massan ja painopisteen kontrolloinniksi, joka tapahtuu lihasvoiman ja saapuvan sensorisen informaation keinoin.  

Tuotimme osana opinnäytetyötä Aivovammaliitto ry:lle oppaan, joka sisältää tasapainoharjoitteita. Harjoitteiden avulla voi itsenäisesti harjoittaa tasapainoa, pyrkiä välttämään kaatumisia ja ennaltaehkäisemään aivovamman riskiä. Oppaan harjoitteet perustuvat tukittuun tietoon. Oppaasta tehtiin Aivovammaliitto ry:n toiveiden mukaisesti helppolukuinen ja ytimekäs. Kohderyhmän palautteen mukaan opas oli hyvä ja selkeä. Harjoitteista otettiin esimerkkikuvat, jotta tehtävät liikkeet on helppo hahmottaa. Harjoitteiksi valittiin helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen harjoitteita kohderyhmä huomioon ottaen. Lisäksi oppaan alkuun kirjattiin yleistä tietoa kaatumista, aivovammoista ja tasapainon harjoittamisen tärkeydestä. 

Kaatumiset yleisin syy tahattomasti aiheutuneisiin vammoihin ikääntyneillä

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostui tasapainosta, kaatumisesta ja sen ennaltaehkäisystä sekä lihasvoiman ja tasapainon harjoittamisesta.  Halusimme tarkastella kaatumisia tarkemmin, sillä lähteiden mukaan yli 65-vuotiaista noin 30–40 % kaatuu ainakin kerran vuodessa ja näistä noin 10 % johtaa vakavaan vammaan, esimerkiksi aivovammaan. Suurin osa kaatumistapaturmista tapahtuu joko tasaisella alustalla, kuten lattialla ja jalkakäytävällä, tai portailta ja sängystä pudotessa. Kaatumiset ovat yleisin syy tahattomasti aiheutuneisiin vammoihin ikääntyneillä aiheuttaen noin 90 % lonkka- ja rannemurtumista ja noin 60 % päänvammoista. Aivovamman Käypä hoito -suosituksen laatinut työryhmä keskittäisi aivovammojen ennaltaehkäisystä vastaavat toimet ensisijaisesti alkoholin käytön vähentämiseen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentämiseen sekä liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantamiseen. 

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Valitsimme opinnäytetyön aiheen sen tärkeyden ja yleisyyden vuoksi. Suomessa diagnosoidaan vuosittain noin 36 000 aivovammaa, mikä tekee aivovammasta kansanterveydellisesti merkittävän asian. Yhteistyö Aivovammaliitto ry:n kanssa oli antoisaa ja sujuvaa. Opimme paljon uutta aivovammoista ja kaatumisten yleisyydestä. Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa otsikolla ”Tasapaino-opas ikääntyneille aivovammojen ennaltaehkäisyyn kaatumisten yhteydessä”.

Toivotamme lukijoille hyvää syksyä ja antoisia lukuhetkiä!

Teksti ja kuva: Fysioterapeutit Maiju Ekola, Sanna Ranta & Nea Saarinen

@aivovammaliitto