Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan tai vammaisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä. Kuntoutuksen perustaksi ja tueksi laaditaan kuntoutussuunnitelma joka sisältää kuntoutustutkimusten, kuntoutuspalautteiden sekä kuntoutujan kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta todetut tarpeelliset kuntoutustoimenpiteet.

Kuntoutussuunnitelma tehdään julkisen terveydenhuollon yksikössä yhdessä kuntoutujan kanssa. Vastuu kuntoutussuunnitelman tekemisestä on hoitavalla lääkärillä. Kuntoutussuunnitelman laadinnassa voi olla mukana myös moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, erikoisalan lääkäri, toimintaterapeutti tai muu työntekijä.

Suunnitelma perustuu kuntoutujan ja hoitavan tahon yhteistyössä arvioimaan kuntoutustarpeeseen. Kuntoutustarpeen mukaisesti määritellään kuntoutujalle merkityksellisiin, konkreettisiin ja saavutettavissa oleviin suoriutumista ja osallistumista mahdollistaviin tavoitteisiin. Kuntoutussuunnitelma tulee laatia aina yksilöllisesti kokonaistilanne huomioiden.

Kuntoutussuunnitelma laaditaan vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutusta järjestetään joko julkisen terveydenhuollon (terveyskeskus/sairaala), Kelan tai vakuutusyhtiöiden korvaamana. Kuntoutussuunnitelma voidaan kirjata sairauskertomuslehdelle, jos se tulee terveydenhuollon omaan käyttöön. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelma kirjataan joko Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeeseen tai B-lääkärinlausuntoon. Kelan muuhun kuntoutukseen tai vakuutusyhtiöille suunnitelma kirjataan B-lääkärinlausuntolomakkeeseen.

Kuntoutussuunnitelman laadintaan valmistautuminen

–   Omat tavoitteet kuntoutukselle (mihin pyrin kuntoutuksen avulla, mitä kuntoutus mahdollistaa minulle)

–   Oma näkemys kuntoutuksen tarpeesta (miten selviydyn arjessa, osallistumisessa, työssä jne.)

–   Oman tilanteen ja tavoitteiden ajatteleminen laaja-alaisesti (ei pelkästään fyysiseen toimintakykyyn vaan myös kommunikointiin, kielellisiin toimintoihin, hahmottamiseen, mielen toimintoihin, oppimiseen, toiminnanohjaukseen liittyvää suoriutumista ja niissä olevien rajoitteiden vaikutusta suoriutumiseen ja osallistumiseen)

–   Oma palaute toteutuneesta kuntoutuksesta

–   Omat toiveet tulevasta kuntoutuksesta

–   Muut osallistujat (perheenjäsen, terapeutit)

–   Mahdolliset muutokset arjessa, työssä, osallistumisessa jne.

Hyvässä kuntoutussuunnitelmassa on seuraavat tiedot

–   Vamma tai sairaus sekä diagnoosikoodit kuntoutuksen kannalta tärkeysjärjestyksessä

–   Tiivistetysti vamman/sairauden alkuvaihe, oireisto, käytetyt hoidot

–   Apuvälineet

–   Opiskelu, työ ja muu elämäntilanne

–   Aiemmin toteutunut kuntoutus, sen tavoitteet ja aikaan saadut vaikutukset

–   Toimintakyvyn osa-alueiden vahvuudet ja rajoitteet sekä mittaus- ja tutkimustulokset

–   Yksilö- ja ympäristötekijöiden vaikutus suoriutumiseen, osallistumiseen ja toimintakykyyn sekä kuntoutuksen toteutukseen

–   Mahdollisuuksien mukaan moniammatillinen arvio toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta

–   Kuntoutumisen päätavoitteet

–   Hyvin perustellut tarpeelliset kuntoutuspalvelut ja niihin liittyvät kuntoutujalle merkitykselliset, konkreettiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet

–   Kuntoutuksen kesto, ajoitus, jaksotus, vuorottelu toisen terapian kanssa sekä tiheys perusteluineen

–   Tarve ohjata kuntoutujaa muuhun kuntoutumista tukevaan toimintaan

–   Muiden tahojen järjestämän tuen ja palveluiden yhteenveto

–   Kuntoutuksen seuranta

–   Suunnitelman laadintaan osallistuneet henkilöt

–   Vastuutaho, yhteyshenkilö yhteystietoineen.

Tarvittaessa

–   Perustelut terapian ohjauskäynneille sekä käyntien määrä

–   Perustelut kotikäynneille tai kuntoutuksen toteuttamisesta arjen ympäristössä

–   Perustelut omaisen tai muun osallistumisesta kuntoutukseen

–   Tiedot mahdollisesta toteuttajatahosta (Kela, terveydenhoito)

–   Tiedot mahdollisesta palveluntuottajasta

–   Tiedot ammatillisen kuntoutuksen tarpeesta.

Lisää aiheesta:
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (linkki avautuu sivustolle Kuntoutuseläkelaitos)
Kelan etuusohjeet – Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (linkki avautuu sivustolle Kela)
Terveydenhuoltolaki  (linkki avautuu sivustolle Terveydenhuoltolaki)

Tiedot on koonnut sosiaalityöntekijä Elina Perttula (2019)

@aivovammaliitto